Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wliczają się w skład określonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek oraz obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, głównym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie dokonania czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie szeroki zakres działań. Zwykle dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami ze strefy sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Często są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego potwierdzenia konieczne jest spełnienie kilku kryteriów. Między innymi w ciągu tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Przygotowany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które potrzebują poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszystkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z autentykami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród rozmaitych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły odbiera strona przeciwna, a sam dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument oraz przygotowuje protokół z pełnego procesu. Jeżeli storna przeciwna zamierza ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok ważnych wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny ma właściwą formę oraz nie może być zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz przygotowuje protokoły z różnych walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest też niezbędne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w przypadku, gdy osoby podpisane na wekslu nie regulują swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w konkretnych sytuacjach – z reguły, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe lub dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, w którym zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może odebrać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego względu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje wypis, odpis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na życzenie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą konkretne działania. Z reguły pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu ewentualnych zmian, żeby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Sporządzony projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Prawo